E-læringsprogram om samer og nasjonale minoriteter

Dette e-læringskurset handler om samer og nasjonale minoriteter i Norge. Kurset gir informasjon om de ulike minoritetsgruppene, hvilke saker de er opptatt av og hvilke rettigheter de har. Kurset gir også råd om hvordan du bør gå fram for å gi gruppene et godt møte med det offentlige. Ansatte på alle nivå i stat og kommune er målgruppe for kurset.

Gjennom kurset ønsker Kommunal- og moderniseringsdepartementet å skape forståelse for hvilke saker som angår samer og nasjonale minoriteter, og når gruppene bør tas med på råd. Programmet gir informasjon om den enkelte minoritet, råd om saksbehandling og oversikt over hvilke lover og regler som gjelder.

Introduksjonsfilm til e-læringskurset om samer og nasjonale minoriteter

Samer og nasjonale minoriteter i Norge

Samer er urfolk i Norge. Vi har også fem nasjonale minoriteter: jøder, kvener/norskfinner, romer, skogfinner og romanifolk/tatere. Opplæringsprogrammet tar for seg gruppenes historie, kultur og samfunnsforhold. Kurset gir også råd om hvordan du bør gå fram når du har en sak som angår minoritetene.

Om kurset

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det faglige ansvaret for innholdet i kurset. Sametinget og de nasjonale minoritetenes organisasjoner har gitt innspill til innholdet.

Målgruppa for opplæringsprogrammet er ansatte på alle nivå i statsforvaltningen og i kommuner og fylkeskommuner.

Det tar ca. 40 minutt å gjennomføre hele kurset.

Kurset har tre moduler:

  • Introduksjon
  • Informasjon om de ulike gruppene
  • Lover og regelverk
  • Saksbehandling

Det er lagt inn oppgaver underveis, slik at du kan teste hva du har fått med deg. Det er ikke nødvending med forkunnskaper for å ta kurset.