Gode beslutningsgrunnlag - hvordan utrede statlige tiltak

I dette kurset lærer du hvordan du skal utrede statlige tiltak. Et godt beslutningsgrunnlag er viktig for å kunne velge tiltak til beste for samfunnet. Kurset viser deg hvordan du kan besvare de seks spørsmålene i utredningsinstruksen. Kurset er utviklet av Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Kurset er for alle statsansatte.

Fakta om kurset 

  • Kurset er for alle som jobber i statsforvaltningen, og er gratis. Kurset passer godt for deg som ønsker å lære mer om å utrede statlige tiltak.
  • Kurset leder deg gjennom samtlige av de seks spørsmålene i utredningsinstruksen, steg for steg. Du får praktiske tips, eksempler, korte videoer og veiledning om mulige fallgruver. Hvert spørsmål avsluttes med en quiz der du kan sjekke om du har forstått innholdet i kurset.
  • Hvor lang tid du bruker på å ta kurset vil avhenge av hvor mye erfaring du har med å utrede statlige tiltak. Kurset vil kunne ta opptil 3 timer.
  • Vi anbefaler at du også tar kurset «For enkelt? – en innføring i forenklet analyse».
  • Kurset er utviklet av Direktoratet for økonomistyring (DFØ) i samarbeid med Menon og Norsk Interaktiv.
  • Alle som fullfører kurset får et kursbevis.

Faglig innhold 

  • I dette kurset lærer du hvordan du skal utrede statlige tiltak for å få et godt beslutningsgrunnlag. Målet med gode beslutningsgrunnlag er å få mest mulig velferd for fellesskapets ressurser.
  • Utredningsinstruksen har tydelige krav til hvordan statlige ansatte skal sørge for et godt beslutningsgrunnlag. Et viktig prinsipp er at jo større tiltaket er, desto grundigere skal de seks spørsmålene i utredningsinstruksen besvares.
  • Etter endt kurs skal du kunne gjennomføre en minimumsanalyse, en forenklet analyse og en enkel samfunnsøkonomisk analyse.