Funker det digitalt, da? E-læringskurs om utvikling og implementering av digitale opplæringsmetoder

"Funkar det digitalt, da?" er ei pakke med to kurs, som har som mål å auke kompetansen innan digitale opplæringsmetodar og nettbasert undervisning for lærarar, instruktørar, leiarar og HR-medarbeidarar og dermed auke bruken av digital opplæring i staten.

Kurs 1 handlar om grunnleggjande læringsteoriar, pedagogikk og didaktikk.

Kurs 2 er meir praktisk retta og tek føre seg den praktiske tilnærminga til korleis ein bruker teknologiske hjelpemiddel og internett som læringsarena.

Fakta om kurset

 • Viktige element i kurset er formidling av fagstoff, undervisning på nett og rettleiing og samhandling på nett. 
 • I kurs 1 må ein starte med introduksjonsmodulen. Deretter er det fri navigering. 
 • Kurs 1 tek mellom 30 og 60 minutt å gjennomføre
 • Målgruppa for kursa er lærarar, instruktørar, opplæringsansvarlege, HR-medarbeidarar og HR-leiarar i statleg sektor. 
 • "Funkar det digitalt, då?" er utvikla som eit samarbeidsprosjekt mellom Forsvarets Høgskole, Norsk jernbaneskole, Kriminalomsorgas Utdanningssenter, Politihøgskolen og Difi. Prosjektet er finansiert gjennom Tariffavsette kompetansemidlar for statleg sektor. 

Introduksjonsvideo til Funker det digitalt, da? 

Bileta i introduksjonsfilmen er henta frå kurset Funkar det digitalt, då?

Fagleg innhald

Utnyttar du blanda læringsformer til det fulle? Erfaring og fagspesialisering er ikkje alltid nok for å lage god undervisning og halde studentane aktive og motiverte. Du treng faktisk eit solid pedagogisk grunnlag som er tilpassa moderne behov i ein digital kvardag. "Funkar det digitalt, då?" er to e-læringskurs om utvikling og implementering av digitale opplæringsmetodar i staten. 

Delane i kursa

Kurs 1: 

 • Innleiing
 • Behaviorisme og kognitivisme
 • Kva er kunnskap og kvar lærer vi han? 
 • Motivasjon 
 • Læringsstrategiar
 • Den didaktiske relasjonsmodellen
 • Arbeidsformer og undervisningsmetodar
 • Vurdering

Kurs 2:

 • Innleiing
 • Digitale deltakarar
 • Undervisningsmetodar
 • Interaksjonsformer på nett
 • Verkemiddel og multimedia
 • Nettbasert vurdering

Tekniske krav for å kunne bruke kurset 

Kurset fungerer på datamaskiner, nettbrett og smarttelefonar som har ein nettlesar av nyare dato slik at han stør HTML5. Døme på nettlesarar er Microsoft Internet Explorer versjon 9 og nyare, Opera, Google Chrome og Apple Safari. 

Kurset inneheld ein del videomateriale. For å få ei optimal brukaroppleving bør du vere kopla til internett via kabel, trådlaust nett eller 4G. Kurset kan som hovudregel ikkje spelast av over tynnklientløysingar som Citrix. Då må ein finne alternative løysingar som t.d. å ta kurset heimanfrå. 

Kurset krev pålogging.

Difi tilbyr verksemder som ønskjer det, å laste opp nettkurset til eige LMS. 

Kurs 1: Funker det digitalt, da? - last ned ZIP-fil   

Kurs 2: Det funker digitalt - last ned ZIP-fil

English version

 

Download ZIP to your own LMS

Download ZIP to your own Learning Management System:

Course 1: But, Will it Work Online? 

Course 2: Yes, It Does Work Online